Calendrier des tournois, saison 2016/2017 :

  • Tournoi de Paris le 25/02/2017
  • Tournoi de Fronton le 20/05/2017
  • Tournoi de Cames le 03 ou 10/06/2017
  • Tournoi d’Antibes le 16/09/2017